Beleidsverklaring

Als directie is het aan ons om het beleid van ons bedrijf aan te geven ten aanzien van kwaliteit, arbo en milieu. Van ons wordt verwacht dat we aangeven dat we onze uiterste best zullen doen om onze opdrachtgevers tevreden te stellen, waarbij we beheerst omgaan met kwaliteit, arbo en milieu. We moeten aangeven dat onze activiteiten zo worden uitgevoerd dat hierbij persoonlijk letsel, materiële schade alsook schade aan het milieu en de omgeving worden voorkomen.
En uiteraard dat we streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. Niet geheel onlogisch om aan te geven is dat we hierbij de geldende wet- en regelgeving in acht nemen. Om dit allemaal te kunnen realiseren moeten we hiervoor alle middelen beschikbaar stellen.

Bij deze! Maar, het zijn hele mooie woorden. Ze zeggen jammer genoeg niets en leiden nergens toe. De vraag is wanneer vinden wij dat we ons werk goed doen en welke koers wij moeten aanhouden om dit te bereiken. Hoe willen wij onze opdrachtgevers van dienst zijn en kunnen wij de toekomst van onze onderneming garanderen.

De werkzaamheden van Crijns Asbestsanering zijn gericht op het verwijderen van asbesthoudende materialen. De risico’s en gevaren van asbest zijn algemeen bekend.
Crijns Asbestsanering is dan ook voornemens haar werkzaamheden dusdanig uit te voeren dat emissie van asbestvezels naar mens en haar omgeving wordt voorkomen.

Een goede basis is vereist om te komen tot een optimale dienstverlening en een tevreden opdrachtgever. We willen de (potentiële) opdrachtgever actief en drempelverlagend benaderen.
Daarnaast streven we naar creativiteit en vernieuwing in onze werkwijze. We stellen ons actief op binnen onze branche gericht op alle betrokken partijen. Zonder betrokkenheid van onze medewerkers is onze basis niet te realiseren, dus vinden wij een goede werksfeer van cruciaal belang. Voeg hier aan toe een oplossingsgerichte houding, professionaliteit, service en een adequate aanpak. Zo verwachten we net dat stukje extra in onze dienstverlening te leggen om ons van anderen te onderscheiden.

Crijns Asbestsanering is een onafhankelijk asbestverwijderingsbedrijf. Er zijn geen ongeoorloofde combinaties met asbestinventarisatiebedrijven of eindbeoordelingsinstellingen. De bestuurders en aandeelhouders van Crijns Asbestsanering zijn geen bestuurder of leidinggevende bij een asbestinventarisatiebedrijf c.q. eindbeoordelingsinstelling. Behoudens het belang van een goede en volledige asbestinventarisatie heeft Crijns Asbestsanering geen belang bij de uitkomst van de asbestinventarisaties die ter beschikking worden gesteld of in opdracht van Crijns Asbestsanering worden verricht. Voor een asbestverwijderingsproject geldt dat de medewerkers niet zijn betrokken bij de totstandkoming van de betreffende asbestinventarisatie(s) of uit te voeren eindbeoordeling(en). De directie en projectverantwoordelijke DTA-A zien hierop toe.

Crijns Asbestsanering is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de onder haar certificaat uitgevoerde asbestverwijderingsprojecten. Ongeacht of hier medewerkers voor worden ingehuurd of de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed.

Met z’n allen moeten we in staat zijn het bereik van ons kunnen steeds opnieuw, stukje bij beetje te vergroten. Aan de KAM-coördinator de taak om een KAM-systeem op te zetten en te onderhouden waarmee de bovenstaande koers kan worden ingezet. De directie draagt de verantwoordelijkheid de bovengenoemde uitgangspunten en het KAM-systeem in de dagelijkse praktijk te verankeren.

Brunssum, 1 februari 2014

Namens de directie,
Pascal Crijns (directeur)